Новини

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

email: office@vatia.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за «Продължаване на срока на предоставена концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище Стрелча – Мерата”, участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец”.

Местоположение:

Землище на гр. Стрелча, Община Стрелча, областПанагюрище

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ е титуляр на държавна концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити от находище “Стрелча – Мерата” – участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец” със срок 08.12.2018 г.

СРешение № 658/08.08.2016 г.МС приемапредложение на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за изменение на договор за предоставяне на концесията спродължение от 15 годинидо 08.12.2033г.

Предвижда се запазване на концесионните площи и на досега прилаганата технология за експлоатация в участъците на находище „Стрелча-Мерата“ – открит добив на индустриални минерали – пегматити чрез разкриване на полезното изкопаемо и отбиване на минната маса при прилагане на пробивно-взривни работи, натоварване на скалната маса на автосамосвали и извозване извън обектите на находището като краен продукт. Средно годишно от находището ще се изземват около 100 000 t пегматити.

В кариерите на участъци “Мерата”, “Мали Кладни дял” и “Банчовец” ще се извършва поетапна рекултивация. Почвените материали ще се съхранват разделно на временни депа с цел оползотворяване за рекултивационни дейности; скалната разкривка ще се депонира на две насипища, които ще се рекултивират в края на концесионния срок.

Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. 0899 919 850;факс:+359 2 854 81 17; email: office@vatia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пазарджик;

Адрес: 4400 Пазарджик; П.К. 220; ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4;тел. 034/ 40 19 35; Факс: 034/ 44 55 85; e-mail:  riewpz@riewpz.org.


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17;

email: office@vatia.bg

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение заДобив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити от находище “Малък Гайтановец”, община Белово, област Пазарджик с продължаване на срока на предоставената държавна концесия“.

Местоположение:

Землища на гр. Белово и с. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ВАТИЯ ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ е титуляр на държавна концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали –доломити от находище “Малък Гайтановец“, община Белово със срок 08.12.2018 г.

СРешение № 1042 от 5 декември 2016 годинаМС приемапредложение на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за изменение на договор за предоставяне на концесията с продължение от 15 годинидо 08.12.2033г.

Предвижда се запазване на концесионната площ и на досега прилаганата технология за експлоатация в находище „Малък Гайтановец“ – открит добив на индустриални минерали – доломити чрез непрекъснато изземване на запасите. Разкриването, подготовката и добивът на полезното изкопаемо се извършва по две технологични схеми – чрез прилагане на комплекс от пробивно-взривни работи и без пробивно-взривни работи, натоварване на скалната маса на автосамосвали и извозване извън находището за първична преработка. Средно годишно от находището ще се изземват около 100 000 t доломити.

В кариерата ще се извършва поетапна рекултивация. Почвените материали ще се съхранват разделно на временно депо с цел оползотворяване за рекултивационни дейности.

Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

За контакти: Люба Кожухарова

Адрес: гр.София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. 0899 919 850;факс:+359 2 854 81 17; email: office@vatia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Пазарджик;

Адрес: 4400 Пазарджик; П.К. 220; ул. “Генерал Гурко”№3, ет.4;тел. 034/ 40 19 35; Факс: 034/ 44 55 85; e-mail:  riewpz@riewpz.org

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на “ВАТИЯ ХОЛДИНГ”АД относно политиката на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд